Hướng dẫn - Luật chơi Fearsome Floors Board Game

0 comments / Posted on by Tạ Thông

Fearsome Floors Boardgame - Căn nhà kinh dị

Bạn cùng gia đình bạn lạc vào 1 ngôi nhà kinh dị với những con ma tấn công quyết liệt, phải làm sao để cả gia đình bạn an toàn thoát ra khỏi nơi đây?


0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing